Archiv rubriky: Obecní úřad

Mimořádné události a krizové situace

Krizové řízení a ochrana obyvatelstva:

Působnost a pravomoc státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků a práva a povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na krizové situace stanoví zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon). Tento zákon stanoví i úkoly, které v době krizového stavu plní obecní úřad a starosta obce.

Příprava na krizové situace a jejich řešení (provádění záchranných a likvidačních prací) přísluší složkám Integrovaného záchranného systému (IZS) podle zákona č. 239/2000 Sb., o IZS. Základní složkou IZS ve Středočeském kraji je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje.

Základní pojmy:

Mimořádná událost – škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a dále havárie, které ohrožují život, zdraví,majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných likvidačních prací

Krizová situace, krizový stav – stav, kdy jsou bezprostředně ve velkém rozsahu ohroženy životy a zdraví občanů, životní prostředí, majetkové hodnoty, veřejný pořádek nebo hospodářství, případně stav vnějšího ohrožení státu jako důsledek ozbrojeného konfliktu, teroristické akce nebo jiné akce ohrožující stabilitu státu.

Varianty mimořádných situací:

– záplavy a povodně, záplavy vzniklé rozrušením vodních děl, stékáním vody a zeminy z polí při přívalových deštích

– požáry

– sesuvy půdy a svahové kalamity

– vichřice, sněhové a námrazové kalamity

– dopravní nehody – hromadné havárie, železniční neštěstí, letecké katastrofy

– výbuchy plynovzdušných směsí

– výrony nebo úniky nebezpečných škodlivin

– nebezpečí radioaktivního zamoření po havárii jaderných zařízení, nehody při přepravě radioaktivního materiálu

– smogové situace a podstatné zhoršení kvality ovzduší

– epidemie nakažlivých onemocnění lidí a zvířat

-nedostatek vody a důležitých potravin

– velké teroristické akce, ozbrojené konflikty, rozsáhlé ohrožení hospodářství a veřejného pořádku

– přerušení dodávek elektřiny, vody, plynu, tepla, rozpad telekomunikační a informační sítě

Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci:

– zachovejte klid

– jednejte s rozmyslem

– nepodléhejte panice

– nešiřte neověřené zprávy

– nepodceňujte vzniklou situaci

Pokud jste původcem nebo jste zjistil mimořádnou událost volejte na některé z tísňových čísel:

– tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu)

– varujte ostatní ohrožené

– chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby

– poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor

– uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy

– sledujte hromadné informační prostředky, respektujte informace z oficiálních zdrojů

– zbytečně netelefonujte a nepřetěžujte telefonní síť

Důležitá telefonní čísla:

Hasičský záchranný sbor  –  150

 Záchranná služba            –  155

Policie ČR                        –  158

Tísňová linka                   –  112

 Krizový štáb obce Vraňany:

byl zřízen starostou obce Vraňany jako pracovní orgán starostky k řešení krizových situací podle § 23 odst. 2 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů.

projednává:

– zajištění připravenosti správního obvodu obce Vraňany na krizové situace včetně návrhu opatření

– plán evakuace osob z ohroženého území správního obvodu obce

– návrh objemu finančních prostředků v rozpočtu určené obce, vyčleněných k zajištění přípravy na krizové situace ve správním    obvodu obce

– informaci o financování krizových opatření ve správním obvodu obvodu při vyhlášeném krizovém stavu v uplynulém rozpočtovém roce

– způsob seznámení právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení ve správním obvodu obce, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení

– zprávu o hodnocení krizové situace a přijatých opatření

– havarijní plány

– podmínky nouzového přežití obyvatelstva

Podávání informací:

oficiální informace za krizový štáb o vývoji a řešení krizové situace a informace starostům dotčených obcí v rámci ORP podává:

starosta

místostarostka

člen krizového štábu

pověřený pracovník krizového štábu

Způsob poskytnutí informací:                                                                                                                    k varování budou využity všechny dostupné prostředky – tj.siréna, veřejný rozhlas, megafon, internetové stránky obce a fb obce

Evakuace obyvatelstva:

– Jako místo shromáždění je určena náves ve Vraňanech, autobusová zastávka v Mlčechvostech a autobusová zastávka ve Vraňanech nádraží 

– Jako přijímací a evakuační středisko je určena budova školy 

Varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím zajišťují orgány obce.

Při provádění záchranných a likvidačních prací je oprávněn nařídit evakuaci osob rovněž velitel zásahu.

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí.

Evakuace se provádí z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích a na řízení evakuace.

 Při nařízené evakuaci obyvatel:

– dodržujte pokyny složek IZS a orgánů zabezpečujících evakuaci

– uhaste oheň v topidlech

– uzavřete přívod vody a plynu

– ověřte, zda sousedi vědí, že mají opustit byt, lokalitu

– dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou

– vezměte evakuační zavazadlo označené jménem a adresou

– uzamkněte vchodové dveře a označte cedulkou s místem, na kterém se evakuujete a kontakt

– dostavte se na určené místo dle pokynů orgánů obce

– vezměte sebou drobná domácí zvířata a krmivo pro ně, hospodářská zvířata odvezte nebo umístěte na bezpečném místě se zásobou vody a krmiva

– nechte volné průjezdné šířky komunikací k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody

– v případě naléhavé potřeby si vyžádejte pomoc od obecního úřadu

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsah evakuačního zavazadla:

– základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb, pitnou vodu                         – jídelní příbor, miska, umělohmotná láhev, nůž, provázek, šitíčko, zavírací špendlík                                  – osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy, cennosti                                                                                     – nádoby s tekutinami                                                                                                                                                 – toaletní a hygienické potřeby – toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby a zubní pasta, ručník                                                                                                                                                                                                   – osobní léky a další prostředky – tlakový obvaz, léky tišící bolest a snižující horečku dezinfekční a antiseptické prostředky

– spací pytel, deka, přikrývka, karimatka, nafukovací lehátko                                                                        – náhradní prádlo, náhradní obuv a oblečení, pláštěnka, šátek, pokrývka hlavy                                         – pro děti hračky, knihy a další prostředky pro zkrácení dlouhé chvíle                                                            – bateriová svítilna, zápalky, zapalovač, svíčky, kapesní nůž                                                                                 – mobilní telefon s nabíječkou

– nelze sebou brát objemné předměty, rychle se kazící potraviny, alkohol, zbraně, jedovaté látky

Ukrytí:

– provádí se při úniku chemických, otravných a radioaktivních látek v improvizovaných úkrytech – budovách

Jak provést ukrytí:

– zavřete a utěsněte dveře, okna a další otvory do domu (lepící páskou, látkou)

– vypněte klimatizaci

– neschovávejte se ve sklepích a snížených podlažích – mohou se zde držet těžší plyny

– dle možností se přemístěte na stranu odvrácenou od místa vzniklé nehody a do patra

– informujte se o vzniklé události (pusťte rádio, televizi) a vyčkejte pokynů IZS a obce

– připravte si improvizované prostředky individuální ochrany

Improvizovaná ochrana obyvatelstva:

při vynuceném pohybu v prostoru kontaminovaném nebezpečnou látkou uniklou do ovzduší je nutné si chránit dýchací cesty a povrch těla dostupnými prostředky.

– jak se chránit:

k ochraně dýchacích cest použijte navlhčenou roušku (ručník, šála) a chraňte jí nos a ústa.

Roušku upevněte v zátylku šátkem (šálou). Oči chraňte uzavřenými brýlemi (lyžařské, motoristické) nebo průhledným igelitovým sáčkem.

Ostatní povrch těla chraňte méně prodyšnými materiály (pláštěnka, šusťáková souprava, kombinéza, vysoké boty, pryžové rukavice, kukla)

Všechny svrchní prostředky je nutné utěsnit.

Vhodná je kombinace více vrstev.

Po návratu nebo po překonání zamořeného prostoru se odstrojte, osprchujte a vezměte čistý oděv.

Použitý kontaminovaný svrchní oděv uzavřete do igelitového pytle.

Nouzové přežití:

je souhrn opatření po provedené evakuaci ve prospěch postiženého obyvatelstva k překonání následků vzniklé situace bez vážného ohrožení na zdraví. Tato opatření zabezpečují příslušné orgány obce, krizové orgány ORP a složky IZS.

Složení krizového štábu obce Vraňany:

Martin Chmelík –  telefon – 724 179506

Bc. Kristýna Rabinčáková  – telefon – 724 646 590

Šárka Pletichová – telefon – 725 240 795

Jan Deršák

Daniel Dočkal

Zdeněk Hanuš

Petr Hartman

Monika Havlátová

Vladimír Horák

Ing. Ondřej Mamula, MBA

Ohrozeni_prirucka_0

c2_varovani_obyvatelstva

c3_improvizovane_ukryti

c4_evakuace

c5_improvizovana_ochrana (1)

c7_nasledna_opatreni

http://pkr.kr-stredocesky.cz/pkr/

 

Praktické informace Obecního úřadu

Žádosti o informace podle Zákona 106/1999 Sb. 

Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany.

Žádosti lze podat ústně, písemně a prostřednictvím telekomunikačních zařízení ( telefon, e-mail, datová schránka).

IMG

 

 

 

 

 

 

 

Opravné prostředky

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Vraňany, Vraňany 37, 277 07 Vraňany. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí, který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podání opravných prostředků není vydán.